Vikten av rätt medarbetare i oroliga tider

Har vi tid att tänka efter? Har vi råd att inte göra det?

Det har snart gått tre år sedan coronapandemin gjorde entré, pandemin som testade oss alla på olika sätt. Utmaningarna har för några varit oöverstigliga, för en del tuffa och för vissa har pandemin inneburit tillväxt.

Pandemin har ställt om vårt sätt att arbeta på många håll. Distansarbetet är de allra flesta bekanta med och oavsett om verksamheten har ställts om till helt eller till delvis distansarbete har många organisationer drabbats av en svagare vi-känsla. Det har i sin tur gjort det svårare att behålla en del av medarbetarna.

Vi kan inte riktigt säga att coronapandemin är över än, men idag står företagen inför nya utmaningar i form av krig i Europa, materialbrist för vissa, energikris och en begynnande lågkonjunktur. Det kommer alltid dyka upp nya utmaningar som företagen måste förhålla sig till och för att kunna hantera dessa ständiga förändringar behöver vi ha kompetenta och bra medarbetare på plats. 

Att ha rätt medarbetare, i form av lösningsfokuserade, flexibla och kompetenta, på alla nivåer i verksamheten, visade sig underlätta för företagen under pandemin.

Att ha en plan för sin kompetensförsörjning har alltid varit viktigt, idag viktigare än någonsin. Vi som organisation utsätts för en mängd förändringar, stora och små, som är tuffa och utmanande även för företagen med hög förmåga att klara av dem. Utan förmågan, kunskapen och aktiva medarbetare blir det ännu tuffare.

Men hur ska vi då behålla och utveckla våra medarbetare? Det är en fråga som borde vara högt upp på agendan för alla. Att utveckla medarbetarskapet och ledarskapet, att ha en hög förändringsförmåga och innovationskraft är nycklar till framgång i denna komplexa och osäkra värld.

Har ni en tydlig strategi för kompetensförsörjningen eller behöver ni stöttning i detta?

Kontakta oss så hjälper vi er!

Tillbaka